Ansprache von Ulrike Winger, Biike 2001

Lef Kairemböör, lef Frinjer, lef Gasten !

Sent hön'erten fan Jaaren uur bi üüs di Biike fiiret, hat es en ual Brükdom, en gair töbeek to di Foriiring fan de Goot Wotan. Wotan es uk di Gott aur di Winj, mesken haa wü daifuar uk altert Lek me di Weder (en bet Riin ken üüs dach ek fortröt). Bi en bruusig Uastenwinj kür wü jiir üp des Plaats niin Biike ofhual. Hat ken ja wiis, dat didiar ual Knecht me sin Meföliger tö di Jen fan di Wunter dit uk jens wat warem haa mai, en diairfuar di Winj di rocht Wai hen drait.

Di Biike fan deling es fiir of fan di jer Sen, wü früge üs aur di gurt Jöl, en achterön bi en gur lit raake wü da üüs Frinjer.

Man hat ken ek wiis dat di Biike sa, üs dit en di Bller staant en "Event" es, wü wel dach ek auriit, dat wü jür en ual Brükdom fiire. Wü skel diarom teenk dat üüs Kultur ek üthölkit uur, üüs di ual Hüüsinger, di - wan ja jens verkoopit sen - ütnemen uur, diar bliif bluat di Bütenmüüren stuun, danen üp muar üs tauhön'ert forgingen Jaaren henweege.

Wü ken di Klok ek töbeek drai, man wü skel ek aphual me üüs Jungen en uk me di Gasten aur die ual Kultur üp üüs Ailon tö snakin, dat ja ek teenk. Peepernööten, Tee me könstig Aroma en "Friesischblau" es ales wat wü haa. Söl'ring Aart es Wiis es dach fuut muar, en wü ken diarau uk stolt wüs.

Di Söl'ring Spraak jeft dit jit, man Jaar om Jaar uur danen mener, wat dit Söl'ring rocht snaki ken. Ik finj dit gut, dat ön di Jungensgaart en ön di Skuul forsaacht uur des Spraak aprocht tö hualen. Snakit uur diardöör wes ek sa fuul muar, man die Jungen aurit dach ek, dat dit üp Söl' en ain Kultur me en ain Sprook jeft. Ek foriifs jercht Söl'ring tö di "Weltkulturerbe".

Di Koptainsbüüsinger üt di 18. Jaarhön'ert weegi üüs, dat di Grün fan Kairems Rikdom al üt des Tir kumt, ja sen sa gur becht, dat ja eder 200 of 300 Jaaren jit dialk sen, en fuul fan üüs Foaraarl'ern fortel ken.

Mesken mai em uk jens en di ual Chroniken lees, diar jeft di ten of üder Forteling wat uk deling jit bidüüding her. En Spaas kenst dü diarbi uk haa.

Ik wenske dat wü di Söl'ring Aart en Wiis en die Brükdom ek auriit, en uk förterhen Biike en Pidersdai fiire, en diarbi uk om di Jertir teek.

Tö leest wel ik ek auriit ful Dank to siien tö di jung Liren wan di Holt sammelt haa, sön'er jaar Help es san Biikejöl üs deling gaarek möögelk. Ful Dank uk tö die Fpprweer aur dat ja sa gur üppasi dat nemen tö Skaar kumt.

Ful Forgööring bi di Pidersdai miaren, en let juu deling di Greenkual gut smak.