Ansprache von Johann Frank, Westerländer Biike 2002

Üs ark jaar:
Flāmi āp, Biiki fan Söl!
Sa tjen wü dit jöl
Tö iaren fan Söl,
Üs gröötnis fan strönj,
En fan lönj tö lönj!

Helig ual jöl, dü Biiki fan Söl,
Bren Dü en Ljucht, üs Dü altert heerst dön,
Dat wü uk teenk, alhur wü uk sen:
Söl es üüs ain, diar leeng wü dach hen!
Wārel es gurt, üüs tiren sen kuurt;
Let üüs da lööwi fuarfaarens uurt:
Sölring üüs uurt, en Sölring üüs wiis -
Skin üüs döör winj en wešer en diis -
Ljucht Dü, üüs Biiki wārem en klaar,
Ljucht üüs üt tiren - junk en sa swaar!
Let üüs da lööwi, glemen üs jöl,
Oler forgung skel´t Biikin fan Söl!

Min lef Sölring lönslir, Weesterlöning en töraisten!

Deling es´t wešer sa fiir - ik grööt fan dös stair, üs al´en reeg fan jaaren al dānen, dān ön di wārel ombi driiv en deling om üüs ailön en di Biiki teenk en mesken - uk leeng! En ik grööt juu altermaal, dān jir ön di kol stuun en mi forstuun ken - en uk wel!

Üs ārk jaar sen wešer maning liren töhop kemen, - wü Sölring teenk diarom, wat dit forleeren jaar üüs braacht heer - en alik sa uk me sörigen wat nü üp üüs tö kumt. Fuar mi es´t en dai, om eešer tö teenk, üs wan´m en nii jaar bigent - en dit gair wes maning liren sa. Ik gesi, dat di miist fan di freemern, dān jir iinön dit jöl luki, wes hiil üšer taachten haa diarbi - wü ken´t ek aneri, wü skel man diarme tö!

En litj leecht bi di kiming wiar´t fuar mi, dat en kārming di C.P.Hansen-pris fingen heer, di wat fuar üüs spraak dö´n heer en jit deer. Diar sen ek maning, diar sa fuul dö fuar üüs spraak en diarme fuar di Sölring rail üs Nils Århammar - en mensk, diar fan Schweden kemen es en Sölring snakit. Dit heer mi gur dön, tö hiir, dat diar me Jule Jessen en skuul maister ütbildit uuren es , di en riin Sölring snakit - en jir en stair fair. Höör en üüs wenski ik gur formaak bi höör aarber! - Diarbi wel ik ek auriit, toonk tö siiern tö üüs jungensguarter, hur me fuul mait en spaas Sölring süngen en snakit uur!

Aurhaur, sen dit di wüfhaur - dān diar wat fan üp di fet stel ön di jungensguarter en ön di skuulen - diar kür fuul muar diarfuar dön uur! Wan di jungen ek liir Sölring tö snaki, da help al´di boker uk ek- en diarfuar: muar Sölring ön di skuulen! Diar skel höm nemen diar achter forsteek, dat dit muar last wiar fuar di jungen, wü, dān deling Sölring snaki haa´t dach uk liirt - en wan wü iarlik sen: sen wü ek aaft noch üs en betgen tumpig en ual-bööken henstelt uuren? En wiar wü ek di üšern, dān me jen spraak āpwuksit altert en stek fuarof ? Ik weet fan maning, dānen dit deling liir deer, dat ja bluat Dütsk me jam jungen snakit haa - man, skel´m diarfuar dit Sölring leewen fuar ali tiren āpdö?

Di forleeren jaaren haa ik altert üp henweegit, dat ik ialer uur en haa om biaren, dat jjunger liren jir di Sölring prötjii hual kür en skül - en nü es´t sa fiir: miarn uur ik sööbentig jaaren ual - en deling stuun ik jir dit twelefst lop jir fuar juu. Min tir lapt of - en ik haa jit nönt morken, dat diar hoken mi eešerföligi wel. Junger liren! Wiis sa gur, let dit ek sa fiir kum, dat ik jir hen-drain uur skel, - tö dit snakin jir, jert ek fuul muar - di forstärker sen sa gurtem, I ken jam altermaal aurtööni! En jit wat: ik wel hol bi di fuar-aarber help - of di fuar-aarber maaki - liiv mi: ik wel hol´ help! Wat ik ek wešer bilefi maat: dat diar san landrat fan´t fastlönj kumt en wat fortelt, wat nemen forstaant en uk ek weet wel - Sölring liren - let´t ek sa fiir kum!

Ik haa leesen, wat deling fuar sööwentig jaaren luas wiar, diar wiar fuul strir en krig ön Fiir-Uast - en wat es deling? Wü ken bluat hööpi, dat di fornunft aurhun´ bihalt - en üüs wārel, di sa litj uuren es, fan sok forskuanigt bleft!

Mi deer´t liir - min taachten sen ek makelk en ek lelelk - ik sii´t lik üt: wan´t sa fiišer gair me üüs stadt en üüs ailön da liiv ik ek, dat dit gur gair. Wan´t sa fiišer gair me üüs sprook en dit friisendom - jir ön Weesterlön - da se ik suurt! Jir bi üüs uur nönt bihölin, altert wat niiers bigent - en dit, wat nöörig wiar, om üüs wiis, üüs ailön en üüs sprook tö bihual - uur auriiten. Skel´t sa fiišer gung? Ik sii naan! En ik brük help - es dit juu welen, dat´r bluat jen enkelt mantji ön´t raathüs es, diar Sölring snakit? Fuarstel ken - en mai - ik mi sok ek! Min tir gair fuarbi, en ik maat ek bilefi, dat liren sii: Jonny Frank wiar di leest, diar bi di Weesterlöning Biiki Sölring snakit heer!

Diarfuar - Sölring liren - stuun töhop, let üüs sprook ek önergung, - üs ik altert sii - en juu biar: snaki Sölring tö juu jungen en jungens-jungen - dit es di jenigst wai, om üüs aart en wiis tö bihual!

Ik kum tö jen - ik grööt jir fan di Weesterlöning Biiki Juu altermaal en grööt aliksa al´dānen, diar bütlönj hol bi üüs wiar üp dös dai! En ik wenski Juu altermaal en wai tüs en gur formaak dös inj!