Ansprache von Carl-Heinrich Schmidt, Norddörfer Biike 2002

Lef Söl'ring Lönslir, Töraisende en Baarilir!

Ik bigrööt juu altermaal rocht hartelk.

Biike ur fan Juar tö Juar langsem muar tö en Problem. Let üüs jens föftig Jaar töbek tenk, diar skul wü üs Skuuljungen belere om ark Stek Holt tö Biiki.

Strefan die Buuren wiar ek sa rikelk en waar fuar di Diirter brüggt, deling haa wü Barigar fan Holt en ken diar binai ek me törocht kum.

Jiar wiar Biike bi di Kaamper Füürtoorm, di Esken waar fordiilet om dat dit beeter wuchselt, deling es di salevige Eesken "Sondermüll", en dit Entsörigen es jit fuul jürer üs dit ap paki fan die Biiki.

Eeler Biike jaaf dit nin Greenkualiiten, die Karming ging tö Prisskat tö "Friesenhof" en Woningstair en tö "Wittkleff" ön Brererep, en ön Kaamp to "Ruar Klef", en wü Jungen fing itüüs en paar Mariger, en dit wiar fuar üs en Sendaisiit en wü wiar altermol töfreer, en üs "Söl'ring Lön" haa ali mesjung.

Tö Greenkualliiten jeft dir deling maning Stairder ön üüs Gimiindin. En binai ali Wiartshüüsing sen biseet. En eeder dit liten uur fuul fortel en bi Musik ur dit daansi fuar di naist Dai al proove.

Dach ik maat juu jir altermaal miarn Aurön er om Klok halev Trii ön't "Kaamp Hüs" nöörige, hur wü da me di Jungen daanse en lekelk wiis wel.

En injerns wel wü da me di Wuksen en üüs dailk me Bloomen ütrocht "Norddörfer Halle", üüs Pidersdai fiiri.

En sa forsjuk wü, die Uart en Wiis aprocht tö hualen, salung üs di diar. Man hat ur altert swaarer ek bluart di Uart en Wiis es ön Gifaar man uk üs Ailön. Immer weder forsjuk freemer Liren uk jit de leest Huken öner "Naturschutz" tö stel.

Diarme ur di Lön Besitzt fan Sölring Lir wertluas. Hat uur tir, dat wi diar töögen ön gung, en hur wi di naist jaaren om keempi mut, übers haa wi ön üs ain Itüüs nont muar tösiien.

Wü let üs ek fan freemer Liren fortel wat for üs Ailön gut es, dit wel wü ek muar hen nem.

Es auriit mut wü di Sörig om die Sekerhiar fan di Küst, om üüs Ailön tö erhualen. Di leest Storem ön die Janiwaari her weder fuul Sön weg spöölt.

Di best Sküül fo wü döör en sönfuarspöling, wat fuul Jil kostet, man deling sen die Kasen fan dit Lön lerig, ön hat uur aural spaaret. Diarom mut wü ek eederdö en langsen üs rocht üp help fan dit Lön en die Bund fördigi.

En diearom let üüs nü "Üüs Söl'ring Lön" sjung.