Ansprache von Ulrike Winger, Keitumer Biike 2002

Lef Kairemböör, lef Frinjer, lef Gasten !

Deling sen wü weder töhop kemen, om sa üüs ark Jaar di Biike to fiiren. Hat es en Brükdom, die sent hönerten fan Jaaren ofhölen uur.

Di Bigen fan di Uurs uur uk ön üder Stairer ön Dütsklön me en Jöl firet, man ek sa eeder en die Jaar, müst es dit en Jöl tö Puask. Bi üüs heer die Biike forskelig Bedüüding her, diar wiar-di Foriiring fan Wotan, die Faarwel tö di Seelir, di Bigen fan di Uurs. Deling es dit di Bigen fan en nii Saison, di Wiartshüüsiger en die Skeenken sen weder iipen, ön du dairst uk üp Sendai weder frisk Rundsteken.

Sa er dit bi üüs, di Uurs bigent jir ek bluat me Snekloken en Krokus, bi üüs bigent hat uk me frisk Rundsteken.

Forleeren Jaar heer üüs Gemeinde en Üttekning fingen: "Sprachenfreundliche Gemeinde" aur dat wü jir Dütsk, Söl'ring, Däänsk en Plattdütsh snaki. Wü haa en Söl'ring Jungensgaart, di Däänsk Skuul, Söl'ring Önerocht ön di Dütsk Skuul, en ek tö auriiten "Snak üp Söl'ring".

Hat jeft Daagen diar sjochts dü en Miarnem de Bus di di Jungen tö di Däänsk Skuul köört, bi Kram raakest dü Frinjer en snakest en paar Söl'ring Uurter, da kumst dü tüs, en diar es da di Skostinfaager de lewer me di Plattdütsk snaki wel (sa est dit mi forleeren Week gingen)

Ik hööpi dat dit uk sa bleft, aur dat dit ek bluat en gurt Diil fan üüs Kultur es, hat maaket uk Spaas.

Wan dü Söl'ring, Plattdütsk of Däänsk snaki kenst, brük di Spraak sa aaft üüs dü kenst, en wiis stolt, hur üders jeft it sa maning en sa ual Spraaken.

Hurdeling kum I da me dit nii Jil törocht, ik sen jit ek uun diartö.

En die forgingen Jaarhönert er di Jil en paarmal anert uuren, man hoken weet jit, dat sa om en bi 1920 wü Kairem salev Jil maaket haa. "Notgeld", litj broket Seereler, di jen Sir Dütsk, di üder Söl'ring. Di Wert wiar man bluat Peninger.

Üp di 50 Pening Seerel wiar en dialk Teekning fan di Serk, en diar staat "Spaare en di Tir, da heerst dü en die Nuar", mesken skel wü aafter diarom teenk.

Hat wiar dach rocht sa fain wan wü uk deling üs ain Jil maaki kür, üüs Terp es sa skraal bi Kas, Muar wel ik diartö lewer ek sii. Wü wel hööpi, dat dit ön di naist Jaaren weder törocht kumt.

Nü juu deling de Greenskual gur smak, en fuul Forgööring bi di Pidersdai miaren. Nü sjung wü töhop "Üs Söl'ring lön"