Ansprache von Anrea Möller, Tinnumer Biike 2003

Lef Tinemböör, lef Söl’ring, lef Frinjer,

ik frügi mi, dat des Jaar weder sa fualen tö di Tinem-borig kemen sen.

Sent ual Tiren uur di Biiken öntjent, om di Seeliren en di Wunter faarwel to siarn. Uk wan ön des Tiren di Jöl al lung ek muar fuar Wodan brennt, kür maningenjen dach meen, dat wü nü fuar en gur Saison böörigi. En hat helpt: Nü kum ek muar bluas die Söl’ring Liren tö üüs Biike. Wü frügi üüs, dat uk fual Baarilir kemen sen, om me üüs töhop tö fiirin. Om markt hoken di jest mol diarbi es – di hee sin beest Tjüch ön. Man di miisten finj dit jir sa gur, dat ja hol’ weder kum mai.

Lung ek sa ual üs di Biike en Pidersdai es üüs Leedji "Üüs Söl’ring Lön". Christian Peter Christiansen hee dit al fuar binai hönert Jaaren skrewen, man sin Uurter gel dach jit deling. Üs I ali weet, begent et me:

Üüs Söl’ring Lön, dü best üüs helig,
du blefst üüs ain, du best üüs Lek!
Din Wiis tö hualen sen wü welig,
di Söl’ring Spraak aurit wü ek.

Christiansen hee dach rocht. Haa wü ek Lek, dat wü jir leve ken? Uk wan wü maningenmol klaage. Wiar dit jir ek sa dialk en wür wü üüs Ailön ek sa hol me di Baarilir diile, wür dit üüs altermaal dach ek sa gur gung.
Me di Spraak uur dit al en betken swaarer. Dat wü die Wiis hual wel weegirt üüs ark, wat deling kemen es.
Man üüs Spraak hee dit rocht swaar. Wan wü di Söl’ring Spraak en di Söl’ring Liren me arküder forgliki, ken wü dach jit höpi. Biiring sen maningenmol tweert en swaar tö fuarstuun, man wan om sik en betken Mait diar, mai om jam hol’ liir en biiring haa al lung tiren aurlewit. Wü wel bluas höpi, dat dit sa bleft of jit en betken beeter uur.

Christiansen skrewt förter:
Wü bliiv me di ark Tir forbünen,
sa lung us wü üp Warel sen.
Uk diar jer Uuning bütlon fünen,
ja leeng dach altert tö di hen.

En weder gel sin Uurter jit deling. Fual jung Söl’ring skel üp Fastlön jir Jil’ fortiine. Nii es dit ek, hat wiar al fuar hönerten fan Jaaren sa, üs di Karming jit to See kürt sen. Man jer haa di Söl’ring jam me dit Jöl faarwel sair, deling es dit sa dat danen wat jir apwuchset sen weder tö Biike tö besjuk kum. En fualen wür sik wun’erlich fuarkum, wan ja deling ek jir wiis kür, om me jir Frinjer bi di Biike en Punsch tö drinken, en betken to snakin, teef dat di ton dial kumt en da achterön jit förter tö fiirin.
"Üüs Söl’ring Lön", di leedje wat wü jit sjung wel, halt ap me des Refrain:

Kumt Riin, kumt Senenskiin,
kum junk of lekelk Tiren,
tö Söl wu hual aural,
wü bliiv truu Söl’ring Liren.

En des Ledji es altert die snak fan Söl en ek fan di enkelt Terper. Nü snakit ganz Söl fan jen insulare Verwaltung. Enkelten haa Aangst, dat jir Terp en sin Wiis da ön’ergiar. Man wü sen dach altermal Söl’ring. Ark Terp bewaarit siin ain Charakter, uk wan wü jen söl’ring Verwaltung haa. Wü ön Sylt-Ost weegi dit dach al sent Jaaren. Jir sen füf Terper töhop ön’er jen Verwaltung. Uk wan wü üüs of en tö ek iinig sen, leve wü dach miist töfreer töhop, of ek?

Dit weegirt san dai üs deling. Jer wül om ek, dat di üdler biiken gurter wiar üs di ain. Nü uur di Naiber-Biiken ek jens muar forof öntjent. Fualecht es dit ja al en Teeken fuar di Frer üp des Ailön en dat wü uk töfreer töhop leve en arbere ken. Wan wü dit ek jens üp üüs litj Ailön törocht fo, hurdeling skel dit di Warel skafi? Sa mai wü dit hol liir, wan di üdlern uk faine Biiken haa, man wü Tinemböör weet dach uk, dat üüs ain Biike di gurtst and di dialkst es.

Ik wenske juu altermal jit en fain Inj, fual Spaas en miarn en fain Pidersdai.

Faarwel en Sün’hair.