Ansprache von Johann Frank, Westerländer Biike 2005

Min lef Sölring liren en freemern! Üs jerst - üs ark jaar, di
Biiki-dechting fan Jens Mungard:

Flami ap – Biiki fan Söl!
Sa tjen wü dit jöl
Tö iaren fan Söl,
Üs gröötning fan strönj -
Fan lönj tö lönj!

Helig ual jöl, üüs Biiki fan Söl,
Bren Dü en ljucht, üs Dü altert heerst dön,
Dat wü uk weet, alhur wü uk sen:
Söl es üüs ain, diar leeng wü dach hen!
Warel es gurt, üüs tiren sen kuurt:
Let üüs da lööwi fuarfaarens uurt:
Sölring üüs uurt,en Sölring üüs wiis -
Skin üüs döör winj en weder en diis -
Lucht Dü üüs Biiki, warem en klaar.
Lucht üüs üt tiren sa junk en sa swaar!
Let üüs da lööwi, glemen üs jöl.
Oler forgung ske´t Biiki fan Söl!

Lef Sölring lönsliren en I freemern!

Juu altermaal grööt ik jir bi di Biiki fan Weesterlön!

Nü stuun wü weder jens en luki iinön dit jöl en aurlii, wat dit forleeren jaar üüs sa braacht heer, rocht sa bliir sen ik bi dös taachten ek - wan´t om dit gair, wat ön di warel pasairit es. En uk wan´t om üüs ailön gair, es´t mi jerst rocht ek sa wel!

Ik liiv, wü skel jens teenk om dit , wat di Biiki üüs sair. En wü skül lever ek eeder dit, wat üüs fan üüs büürfööger forleeren jaar fortelt heer - harki!

En üt dit salevki huurn blöösit üp seninj ön di "Sylter Rundschau" en Imke Wein ön en aart, di mi altert muar arig maakit. Ik teenk jens: sok stakels, dan ek weet, hur ja jir sen en bluat ön di Amüsier-warel lefi - dan skül lever di mür hual en diar hen gung, hurfan ja kum! Ik ken aur sok ek muar lachi - sok fortröt mi aur di maaten! Em ken sa dit gifööl faa, dat´m jir staant üs en pijats, of en Oberiginee!

Ja heer snakit fan Di bliid wüfhaur, wan di karming en dreengner ofraisit - liren, dit heer mi dach binai omhaun! Hoken heer höör noch san pjat fortelt? Wan jir bi di Biiki sok snakit uur - da ken wü Sölring, diar dit beeter weet - dach beeter itüüs bliiv! Wü skel hol jens om teenk, hurdeling üüs fuarfaaren lefit en di Biiki bigingen haa. Ja her ön di kuul en junk wuntertir ek fuul grün, tö fiirin en tö prasin. Jit üüs aalern her´t swaar noch, om aur di wunter tö kum! Di lüng-kual wer wes dit jenigst frisk greens, wat jam jit blefen wiar.

En di karmin en di dreengner, dan me 13 - 14 jaaren ofraisi skül, om dit bruar fuar di naist wunter tö fortiinin - jam wiar wes ek sa eeder "Abenteuer" - fuar jam lair miist tir en lüng rais me fochtig tjüüch en knap iiten. En hur maning sen al fan di jerst rais ek muar weder kemen döör unfal en kraankhair! En da di swaar aarber me fat en fül-hair - naan, sa fuul spaas heer´t wes ek maakit.

Man deling stuun jir maning liren, dan gurek weet, hurfuar wü üüs Biiki önsteek - en hual dit hiili jir fuar en gurt spektaakel, wat´t wes fuar di freemern uk es.

Fuar mi es´t en gileegenhair, di Weesterlöningböör üp dit tö stumpin, dat ja uk Sölring sen en, dat wü en ain sprook haa, di wü pleegi skel. Liren - snaki Sölring - alhur dit gair! Snaki Sölring me juu jungen - ik sii dit ark mol weder - wan wü dit ek fiider dö, da gair dit forleesen. Jit es dit ek tö leet - maning tö-raisten liir Sölring - wat es di grün, dat sa maning Sölring me jam jungen bluat Dütsk snaki? Tumpighair ken dit dach ek wiis! Dütsk es dach fuul swaarer üs Sölring.

Wü ön Weesterlön san dach sa warel-iipen en hingi ön üüs straaten ark brokit slund fan flag ap en diabi es mi apfeelen, dat fan üüs naibern nuurer-fuar niin flag weegit uur - haa wü niin jil diartö? Of jeft´t en üder grün fuar sok ? Skül ik mesken luas gung en jil diarfuar saamli?

Jaa, liren, I haa´t wes morken, ik sen rocht wat grantig - en ik sen uk ek töfreer diarme, hurdeling me üüs üs Sölring minighair - wat wü jaa al lung sen , twesk al di freemern - hurdeling wü üs "exotisch"“ ofdön uur. Ik snaki fan di Moderator bi di Empfang üp di 30.Januar. Diar heer en mensk moderairit, di niin gifööl en niin weeten fan di mensken üp üüs ailönj her. Es diar da nemen muar, di en betgen stolt es üp üüs friisendom en üp üüs sprook?

Ik wel tö jen kum - üs al sent jaaren - ik stuun jir nü dit fiftainst mol - fraagi ik Juu, of diar ek en junger mensk kum kür en jir tö Juu - en mesken tö mi - snaki kür üp Sölring. Hol wel ik help, man ik uur miarn trii-en-sööbentig en mi teenkt, diarme kür´t noch wiis. Wiis sa gur, röp mi ön, of snaki mi ön, hat wiar en jamer, wan ön Weesterlön niin Sölring muar snakit uur bi di Biiki!

Liren, ik wel Juu ek muar fiider plaagi -

Wü sjung nü daagens "Üüs Sölring Lönj"-

Ik wenski Juu altermaal en gur wai tüs en gur formaak!