Ansprache von Inge Hammerich, Norddörfer Biike 2007

Lef Sölring Lönslir, lef Jungen, lef Frinjer.

Nü sen wü weder jir tohopkemen om me arküder Biike tö fiiren. Wat es hat, wat üs sa nai gair bi dit Fest? For mi bedüütet Biike : Itüüs. Sa es dit altert wessen en ik weet, sa est for maning Sölring jir. Ik haa muar üs 40 Jaar hurüders lewet. Dit wer sa tö di Tir, wan wü fan Skuul kemmen sen. Hat jaav ek for altermaal aarber jir. Nü es hat jaa weder sa, en ek bluat for aarber, non, fuaral om uning tö finj skel di Jungen tö Fastlön. Man wan et gair, da kumt em tüs for Biike en Pidersdai, uk wan em bluat for 3 of 4 Daagen bliiv ken.

Wü skel jaa me Biike de Wunter faarwel sii, man wü haa ja jit niin Wunter her. Di paar rocht kuul Daagen ken wü jaa ek reekni. Wü skel dach hol jit en betken Sne en Kol haa. Storemer en Riin haa wü jaa noch her. Üp üder Sir: Wann wü al di Riin, wat wü di leest 3 Muun haa her üs Sne fingen her, da wer wü uk ek töfreer wessen.

Di leest Somer es jaa rocht sa lung wessen, mesken kummt de Wunter jaa tö Puask. Man dit wel wü ek hööpi. Hat bleft üs nönt üders üs oftöteeven, wat dit Jaar üs bringt.

Nü wenske ik ju en faine Biikeinj en fuul Formaak for Pidersdai.  Faarwel en kum gur tüs.