Ansprache von Birgit Hussel, Tinnumer Biike 2009

Lef Sölring Lönslir, lef Frinjer, lef Gasten fan nai en fiir,

Ik grööt juu altermaal tö’t Biikebrenen 2009 jir bi Tinem Borig.

Pidersdai tö fiiren en en gurt Biike ontötjenen, es en Sölring Brükdom, diar maning hönert Jaaren ual es en wü wel hööpi, dat et jit manig Jaaren sa bleft.

Di Bidüüding üt ual Tiren heer Biiki deling ek muar:
Hat uur ek muar om en gur Baricht böören, wü driif me dit Jöl ek di Wunter üt en wü sii uk niin “Farwell” tö Seelir. Man di Bedüüding, dat Mensken jer töhop kam, om iinig for wat tö beeren, dit ken deling uk jit sa wiis. Töhopstuun, iintreer diarfuar, dat üüs Brükdom üüs bihölen bleft, dat wü aurhaur fuar dit iintreer, wat Söl brükt, om dat üüs Ailön aurlewi ken!!

En wat brükt Söl? Ek bluat Sönapspöling, naan Söl brükt uk Mensken di fuar üder Mensken diar sen en iintreer.

Dit Jaar ging weder oltert tö waker om , wat skul ek ales paseri ön des 365 Daagen, wü wül beder Mensken uur, muar Tir fuar üüs en di Ainen haa, di Warel skul en gur Itüüs fuar ali Mensken wiis. En diar ken arkenjen en betken wat diartö dö.

Leest Jaar tö dös tir wiar en Weesterlön di „Forsaamling fan’t Iarenamt“. Wat es dit dach? Di Bedüüding en di rocht sen es friiwelig en en aarber söner bitaaling bluat fuar di Iar en es iipen fuar arkenjen. Üp Söl jeft dit binai sööwentig Initjatiiwen of Foriinigen. Wat en masi! Diar ken em ön sin Friitir caritativ aarberi of iin di Natuurfreer en di sotsial Birik, uk ön di Politik fan’t Terp uur fuar di gur Wel werkit.

Auriit ek di manig Jugendprojekte, wat ek bluat fan di jung Liren maaket uuren sen. Man uk Wuksenen gung me jam langs en weegit jam di rocht wai.

Hur fuul ual Liren jeft et üp Söl, wat Stöön brükt of bluat hoken tö snakin? Uk dü kenst diarbi help!

Dit Brükdom tö plegin en di Forbünenhair tö üüs terper fordiipi, wat ark dai fan üüs Foriinigen, Skuulen, Serker en Füürwiar praktisiarit uur, skinjt nü iin ön Gifaar aurdat wi nü Gimiinde Söl uuren sen.

Ik hööpi, dat ek alis fan di Terper forswent, aurdat nü alis zentralisiaret uur. Mesken uur da leeterhen uk en Biike en di Meren fan’t Ailön apbecht aurdat wü spaari skel?

Ik hööpi ek, dat di Freemer, wat bluat jaar Jil önlii en gau kassiare wel, gau muar uur en üp dös Aart en Wiis üüs Ailön Karakter en Menskelkhair forlast. Diartöögen helpt bluat: set juu muar iin en Iarenamt en weegi muar Menskelkhair en snaki me di Liren.

Seet Din Energie iin ön en röörig, positiiv Hanelin fuar’t Welgungen fan di hiile Ailön. Ik wenski mi, dat di Gimiinskep en di Leewentswiart ön ark Terp biwaarit bleft.

Wü ali skel liir, üs „WÜ“ tö teenken tö dit Welgungen fan üüs Gimiinskep tö haneli. Üders uur Söl ön kurt Tir bluat en Skrabelk fan höör salef, kenst’t üttuski me ark üder Stair, lerig en hol, söner leewent en’t Terp, söner Gimiinskep, man mal profitabel.

En betken ken em dit nü al sen: ual Sölring Hüüsinger (Buurenstairer) sen Uuninger fan Freemer, wan’s da jit diar sen, Traugott Giesen sair fan danen: „Junk-Hüüsinger“ en di Liren hual niin Naiberskep tö Sölring Lir.

Ik meen, seet juu me gurt Energie fuar di Gimiinskep iin. Teenk altermaal diaraur eder, en dö wat fuar Di, fuar Mi en fuar Söl – üüs Itüüs. Arkenjen fan üüs es diartö aprööpen!

Tö leest sair ik rocht fuul Taank tö di Füürwiar, di Biraat fan Tinem en tö ali Helpers fuar’t Apbechen fan döös Biike.

Ik wenske üüs deling en lekelk Biike, en let juu di Kurtkual gur smak! En miarn wenske ik en faini Pidersdaans fuar di Jungen en üüs en net Inj.